1. Bendriosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens ar įmonės (toliau – Pirkėjas), perkančios prekes ar paslaugas www.prekesrestoranams.lt elektroninėje parduotuvėje , ir UAB „Balticdecor“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio pareigas, atsakomybę bei teises, kiekvieną kartą Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

1.2. Asmuo, užpildydamas Parduotuvės vartotojo registracijos formą, patvirtina , kad yra susipažinęs su Taisyklėmis ir sutinka su visomis jose nurodytomis sąlygomis. Pirkėjui nesutinkant su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių www.prekesrestoranams.lt parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.3. Naudotis www.prekesrestoranams.lt paslaugomis gali juridiniai asmenys bei veiksnūs fiziniai asmenys, t.y asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad turi teisę pirkti www.prekesrestoranams.lt parduotuvėje.

1.4. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www.prekesrestoranams.lt parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.

1.5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkimo metu taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.6 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės , jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

2. Asmens duomenų tvarkymas ir apsauga

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis www.prekesrestoranams.lt parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti www.prekesrestoranams.lt parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad jo registracijos duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Užsiregitravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir įsipareigoja juos saugoti ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė dėl trečiųjų asmenų veiksmais padarytos žalos tenka Pirkėjui. Pirkėjas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas privalo raštu apie tai informuoti Pardavėją, kad būtų galima sustabdyti Kliento prisijungimą.

2.4. Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys bus naudojami prekių ar paslaugų pardavimui www.prekesrestoranams.lt parduotuvėje identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pristatymą (įskaitant duomenų perdavimą Pardavėjo Partneriams, vykdantiems prekių pristatymą ar kitas su užsakymo įvykdymu susiijusias paslaugas) išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis www.prekesrestoranams.lt parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.

2.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.prekesrestoranams.lt tikslais. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui reikalingas paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatytais atvejais.

2.6. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi laikantis "Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos www.prekesrestoranams.lt internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės parduodamos užsakymo metu internetinėje parduotuvėje galiojančiomis standartinėmis ar akcijinėmis kainomis.

3.2. Užsakyme nurodoma informacija: pasirinktos prekės, jų kiekis, nuolaidos, galutinės kainos su mokesčiais bei pristatymo kaštai.

3.3. Užsakytas prekes Pirkėjas privalo apmokėti , jei yra kartu su pristatymo kaina, ir įsipareigoja jas priimti pristačius.

3.4. Užsakymą Pardavėjas pradeda vykdyti tik gavęs Pirkėjo apmokėjimą už prekes, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą prekių pristatymo metu.

3.5. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų :

3.5.1. Elektronine bankininkyste vykdoma per Paysera.lt atsiskaitymo sistemą,

3.5.2 Bankiniu pavedimu. Šiuo atveju pavedime būtina nurodyti užsakymo numerį bei būtina iš kart atsiųsti pavedimo kopiją eparduotuve@balticdecor.lt , nes priešingu atveju užsakymas nebus vykdomas.

3.5.3 Grynais pinigais. Pasirinkus apmokėjimą grynais prekių pristatymo metu, būtina turėti tikslią pinigų sumą. Pirkinio suma atsiskaitant grynais negali viršyti 430 eur.(išskyrus atvejus, kai prekės atsiimamos asmeniškai iš BALTICDECOR parduotuvės.)

3.6. Užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas skaičiuojamas tik gavus pilną apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) . Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

3.7. Pirkėjui nesumokėjus už prekes per 2 (dvi) dienas nuo užsakymo pateikimo momento, Pardavėjas automatiškai, nepranešęs Pirkėjui panaikina jo užsakymą.

4. Prekių pristatymas

4.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas LR teritorijoje pagal žemiau nurodytus įkainius (išskyrus Kuršių Neriją). Prekės pristatomos tik vienu nurodytu adresu. Kiekvienam konkrečiam adresui pildomas atskiras užsakymas.

4.2. Minimali pirkimo suma - 40 Eur. Perkant iki 80 Eur. prekių pristatymas visoje Lietuvoje kainuoja 4 Eur. Perkant daugiau kaip už 80 Eur. prekes visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) pristatome nemokamai. Pristatymo sąnaudų taip pat nėra Pirkėjui atsiimant prekes iš UAB BALTICDECOR parduotuvių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.

Perkant sunkesnį inventorių arba įrangą užsakyme papildomai nurodoma pristatymo kaina, priklausanti nuo svorio ir nuo to ar reikalingi papildomi krovos darbai.

4.3. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu darbo dienomis nuo 8.00 - 18.00 val. (arba kitu suderintu tarp Pirkėjo ir Kurjerio laiku) per 1-3 darbo dienas. Jei prie prekės yra parašytas kitoks jos pristatymo terminas- vadovautis reikia juo.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.5. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o pinigai už prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

4.6.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

4.7. Dėl nenumatytų aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 5 darbo dienas.

4.8. Pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje - faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

4.9.Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anuliuoja pirkimo – pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

4.10. Pirkėjui pageidaujant, kad Prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme nurodomas naujas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys. Nurodant kitą Prekių gavėją už Prekes galima atsiskaityti tik išankstiniu mokėjimu.

5.Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus Konkrečios prekės savybės nurodomos šalia kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. www.prekesrestoranams.lt tinklalapyje pateikiamos prekių nuotraukos siekiant suteikti kuo daugiau informacijos apie prekę. Jos gali nevisada atitikti esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais. Pardavėjas neatsako jei pristatyta prekė nežymiai skirsis nuo pateiktos nuotraukoje dydžiu, forma ir spalva ar kitu parametru.

5.3.Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės pardavimo Pirkėjui momento. Prekių garantiniai terminai nurodomi Prekės garantiniuose dokumentuose arba kai konkretus garantinis laikotarpis nesuteikiamas - LR įstatymuose numatytais pagrindais.

5.4. Pardavėjas nėra atsakingas dėl Prekių kokybės pablogėjimo, jei Klientas jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, nepažymėti raštu Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė Prekes, veiksmų.

5.5.Garantinis remontas atliekamas tik pateiktus garantinį pasą ir pirkimo dokumentą. Įrenginių serijiniai numeriai turi atitikti įrašytus garantiniame pase.

5.6. Remontas atliekamas UAB BALTICDECOR servise tinklalapyje nurodytais adresais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, išskyrus atvejus, kai įrengimų pirkimo kaina yra didesnė nei 1000 eur su PVM arba įrengimo masė viršija 50 kg. Visus kitus įrengimus klientas pats turi pristatyti į UAB „BALTICDECOR“ servisą.

5.7. Garantinis aptarnavimas neteikiamas įrenginiui sugedus dėl Pirkėjo kaltės, pavyzdžiui, jei gedimai atsiranda: (žr čia)

  • pirkėjui transportuojant įrengimą;
  • pirkėjui neteisingai įdiegus įrengimą;
  • naudojant įrengimą ne pagal instrukciją arba ne pagal paskirtį;
  • dėl nuo gamintojo nepriklausančių priežasčių ( maitinimo įtampos amplitudės ar dažnio svyravimų, gamtos reiškinių ir stichinių nelaimių, gyvūnų, vabzdžių ir pan. poveikio, netinkamos kokybės vandens, tam neskirtų cheminių ir kitų medžiagų naudojimo );
  • dėl techninio aptarnavimo nevykdymo ar sanitarinio įrengimo neprižiūrėjimo;
  • dėl mechaninių pažeidimų atsiradusių eksploatacijos metu;
  • sugedus dalims, kurios normaliai susidėvi naudojantis įrengimu - filtrams, lemputėms, maitinimo elementams, dalims iš stiklo, rankenoms.
  • dėl bet kokios vietos užkalkėjimo su vandeniu naudojamoms dalims- siurbliams, vandens elektriniams vožtuvams, kaitinimo elementams, purkštukams, boileriams, šilumokaičiams, jei prietaisai buvo naudojami be vandens minkštinimo filtro arba filtras buvo netinkamai eksploatuojamas.

Į garantinį aptarnavimą neįeina sanitarinė įrengimo priežiūra ir kiti panašūs darbai.

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas.

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti www.prekesrestoranams.lt parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pranešimą apie sutarties atsisakymą (nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ) Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui www.prekesrestoranams.lt parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.

6.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) į šių Taisyklių 6.5 punkte nurodytą prekių keitimo ar grąžinimo vietą.

6.3. Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija tenkinti.

6.4. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurios Pirkėjui nepatiko dėl formos, dydžio, spalvos ar komplektiškumo, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Kokybiškos prekės, išvardintos „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“ 18 punkte, nekeičiamos ir negrąžinamos.

6.5. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjo parduotuvėje, esančioje Mindaugo g. 42B, Vilniuje, darbo dienomis nuo 09.00 iki 17.00 valandos. Pareiga pristatyti grąžinamą ar keičiamą prekę į šiame Taisyklių punkte nurodytą vietą, o taip pat visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pirkėjui, išskyrus, kai grąžinamos ar keičiamos netinkamos kokybės prekės.

6.6. Grąžinant ar keičiant www.prekesrestoranams.lt parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

6.7. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinį pasą (jei jis buvo išduotas), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priedus. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.8. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

6.9. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas.

7. Kitos nuostatos

7.1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos pagal Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo.

7.2. Pirkėjui nesilaikant šių Taisyklių ar bandant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

7.3. Pardavėjas turi teisę bet kada laikinai arba visiškai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, keisti jos struktūrą, turinį apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

7.4. Pardavėjas turi teisę nesudaryti Pirkimo - pardavimo sutarties ir nevykdyti užsakymo su konkrečiu Pirkėju, kuris atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

7.5. Pardavėjas turi teisę anuliuoti sudarytą Pirkimo - pardavimo sutartį, įvykus nenumatytoms aplinkybėms arba kai sutartis buvo sudaryta asmens, kuris neturėjo teisės jos sudaryti.

7.6. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

7.7. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

7.8. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

7.9. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

7.10. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo registracijos adresą.

close Jūsų krepšelis